Polityka prywatności


RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
RODO wchodzi w życie z dniem  25 maja 2018 roku. Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw
i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że
przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.
Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej. W przypadku korzystania z naszej strony internetowej takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP
lub dane wpisane w formularzu kontaktu. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub
podobnych technologiach (np. local storage).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym
Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą
należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13
lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą,
czy też z innych źródeł.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Tezaurus Biuro Rachunkowe Sp.
z o.o. ul. Terespolska 4 lok. 373 , 03-813 Warszawa NIP: 5242593294, Regon:140800315, KRS:
0000654203, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy W Warszawie, Xii Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego, Kapitał zakładowy: 50.000 zł.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Terespolska 4 lok. 373 , 03-813 Warszawa lub email: biuro@tezaurus.biz

2. Podstawa i cel przetwarzania
Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich
podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią:
a/niezbędność przetwarzania do kontaktu z państwem zgodnie przesłanym przez formularz kontaktowy
zapytaniem;
b/niezbędność przetwarzania do celów realizacji usługi prowadzenia rozliczeń kadrowo-księgowych przez
nasze biuro.

Pani/Pana dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub
inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczalnych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu
dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Pani/Pana dane przetwarzane będą do czasu
istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia,
ograniczenia lub innych działań z Pani/Pana strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności
danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania
danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
Podanie danych jest dobrowolne jednak stanowi warunek niezbędny do zawarcia umowy.

3. Przekazywanie danych
Pani/Pana dane będą przetwarzać podmioty współpracujące z biurem (w przypadku nawiązania takiej
współpracy), jeśli wyrazi Pani/Pan im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym
podmiotom w uzasadnionych przypadkach, dzięki którym będziemy mogli lepiej wykonywać oferowane usługi.
W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a
jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez dany podmiot czyli Tezaurus Biuro Rachunkowe
Sp. z o.o.
W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich
przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego
obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane  do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar
Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych.

4. Pliki Cookies
Na naszej stronie internetowej i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i
podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu
personalizowania udostępnianych treści i analizowania ruchu na naszej stronie. Cookies to dane informatyczne
zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Pani/Pana komputer, tablet,
smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego
urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.

5. Twoje uprawnienia
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia wobec danych i ich przetwarzania:
Jeśli Pani/Pan udzielił/a zgody na przetwarzanie danych można w każdej chwili ją wycofać.
Ma Pani/Pan również prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Terespolska 4 lok. 373 , 03-813 Warszawa

W przypadkach naruszenia przez nas praw dotyczących przetwarzania danych osobowych, macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu lub skargi  do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO), który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Nie mniej jednak zawsze przed podjęciem tego kroku, prosimy o kontakt z nami, w celu wyjaśnienia danej sytuacji.

Dane kontaktowe:

ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa

Tel. +48 22 53 10 440

Fax +48 22 53 10 441